PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Aktualności, Dla wspólnot > Wniosek do PGNiG w sprawie zmiany taryfy
1
lut

Wniosek do PGNiG w sprawie zmiany taryfy

Do dnia 15 marca 2022 zarządcy budynków mieszkalnych, które chcą skorzystać z cen gazu zatwierdzanych przez Prezesa URE zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku do PGNiG. 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W dniu 29.01.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26.01.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202).
Zgodnie z tą Ustawą, rozszerzony został katalog odbiorców paliwa gazowego uprawnionych do korzystania przy swoich rozliczeniach z cen w wysokości ustalonej dla odbiorców w gospodarstwach domowych, tj. cen określonych w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Katalog takich odbiorców rozszerzono m.in. o takich odbiorców jak Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe, które do tej pory były traktowane jako odbiorca biznesowy.
Jeżeli Spółdzielnie czy Wspólnoty Mieszkaniowe jako odbiorca biznesowy miały zawarte okresowe umowy zapewniające stałość cen dostarczanego gazu – to ostatnie wahania cen gazu na rynku nie wywoływały podwyżek kosztów ogrzewania.
Jeżeli jednak Wspólnoty Mieszkaniowe nie miały takich długoletnich umów to zwiększenie kosztów ogrzewania gazem w takich wspólnotach wzrosło czasami w granicach 700%.
Objecie takich właśnie Wspólnot cenami ustalanymi dla odbiorców w gospodarstwach domowych, tj. cen zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki spowoduje więc dla takich właśnie odbiorców znaczy spadek kosztów ogrzewania gazem.
Zgodnie z powołana wcześniej ustawą, w stosunku do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, ochrona taryfowa stosowana jest automatycznie od 1.01.2022r.
Niemniej jednak, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zgodnie z Ustawą, są zobowiązane do złożenia stosownych oświadczeń.
Odnośnie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych będących klientami PGNiG w dniu wejścia w życie Ustawy, oświadczenia takie należy złożyć w terminie do dnia 15.03.2022 r.
Złożenie oświadczenia po upływie powyższego terminu będzie skutkowało możliwością stosowania cen przewidzianych w Taryfie dopiero ze skutkiem od dnia następnego po dniu złożenia oświadczenia
Należy zwrócić uwagę, że brak złożenia oświadczenia przez wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową może wiązać się z odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, dla zarządcy nieruchomości.
Oświadczenie takie należy złożyć na odpowiednim wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.
Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu – własnoręcznie lub za pomocą podpisu elektronicznego posiadającego kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez dostawcę usług zaufania.
Informacje dotyczące Ustawy, w tym m.in. wskazanie jakie podmioty są uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej, instrukcja jak składać oświadczenia oraz odnośniki do właściwych aktów prawnych. Jednocześnie wskazujemy, iż najszybszą formą złożenia oświadczenia jest skorzystanie z formy on-line za pomocą https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com