PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Akty prawne

Akty prawne

PODSTAWOWE PRZEPISY
•   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483)
•   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r „Kodeks cywilny” (Dz.U. z 1964 Nr 16 poz.93)
•   Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r „Kodeks postępowania cywilnego” (Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz. 296)
•   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 „Kodeks postępowania administracyjnego” (Dz.U. z 1960r. Nr 30, poz. 168)
•   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270)
•   Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r „Kodeks karny” (Dz.U. z 1997r. Nr 88, poz. 553)
•   Ustawa z dnia 20 maja 1971r „Kodeks wykroczeń” (Dz.U. z 1971r. Nr 12, poz. 114)
•   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 „Kodeks pracy” (Dz.U. z 1974r. Nr 24, poz. 141)
•   Ustawa z dnia 15 września 2000 „Kodeks spółek handlowych” (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037)
•   Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173,poz. 1807)
•   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 882)
•   Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz. 769)
•   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych prawny  (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883)
•   Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211)

PRZEPISY PODATKOWE
•   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 „Ordynacja podatkowa” (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926)
•   Ustawa z dnia 10 września 1999 „Kodeks karny skarbowy” (Dz.U. z 1999r. Nr 83, poz. 930)
•   Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992r. Nr 21, poz. 86)
•   Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535)
•   Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 1991r. Nr 9, poz. 31)

PRZEPISY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com