PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

OFERTA DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 2023

Jak co roku strategiczny partner PFRN, SAGA Brokers  zaproponował ofertę ubezpieczeniowa dla zarzadców nieruchomości. Szczegółowa propozycja w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC  zarządcy nieruchomości na rok 2023 jest już dostępna na stronach serwisu internetowego

www.frontin.pl

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 802), dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych i dodatkowo rozszerzony jest o:

Dobrowolne ubezpieczenia uzupełniające
Nowy, rozbudowany katalog ryzyk dodatkowych OC z możliwością wyboru poszczególnych klauzul:
OC najemcy nieruchomości,
OC pracodawcy,
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów.

UWAGA

Ze względu na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną ważne jest terminowe złożenie wniosku (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.

Przypominamy o nowych obowiązkach zarządcy:

– zarządca ma obowiązek załączyć do umowy o zarządzanie kopię aktualnego dokumentu
ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu)
– zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w
ubezpieczeniu
– zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia

w przeciwnym razie strona umowy o zarządzanie ma prawo wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers

KALKULACJA POLISY

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com