PSZN w Warszawie
Aktualnie jesteś: Strona główna > Statut PSZN

Statut PSZN

Rozdział I
 
Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia
 
 
§ 1
  1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy Prawo o towarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 r. i nosi nazwę „POLSKIE STOWARZYSZENIEZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE”, które może używać skrótu PSZN i zwane będzie w dalszej części statutu również „Stowarzyszeniem”.
  2. Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczno – zawodową.
 
 
§ 2
  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
  2. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
 
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 4
Stowarzyszenie używa pieczątki Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
 
§ 5
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia.
 
 
§ 6
1. Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie posiada osobowość prawną.
2.  Stowarzyszenie i jego Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanych z niej środków na realizację celów statutowych.
3. Stowarzyszanie może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
a) PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
b) PKD 85.60.Z działalność wspomagająca edukację.
 
 
§ 7
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonym profilu działalności.
2. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia oddziałów.
 
 
§ 8
1. Stowarzyszenie, oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 
 
§ 9
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 
 
Rozdział II
  Cel i sposoby działania
 
 
§ 10
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków,
b) tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców nieruchomości poprzez ustalanie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej,
c) tworzenie klimatu społecznego zaufania do czynności podejmowanych przez zarządców nieruchomości, promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,
d) tworzenie pozytywnego wizerunku zarządzania nieruchomościami jako profesji, a zarządców nieruchomości jako odrębnej grupy zawodowej,
e) tworzenie forum wymiany wzajemnych doświadczeń, opinii oraz tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
f)  udział w tworzeniu rynku nieruchomości,
g)  uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na zarządzanie nieruchomościami,
h) ochrona i reprezentowanie interesów całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości,
i) reprezentacja interesów członków wobec szeroko rozumianej administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych.
 
§ 11
Cele określone w § 10 Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:
a) organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia,
b) organizowanie kursów, szkoleń i seminariów dotyczących rynku nieruchomości,
c) ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury,
d) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami,
e) wydawanie opinii i ekspertyz,
f) prowadzenie badań nad rynkiem nieruchomości,
g) przyznawanie wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia tytułu „Zarządca Roku ….”,
h) propagowanie i wdrażanie nowoczesnych metod pracy w zarządzaniu nieruchomościami,
i) Organizowanie przez Stowarzyszenie kursów i warsztatów zawodowych oraz szkoleń dokształcających zgodnie z zapisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami..
 
 
Rozdział III
 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki przepisy wspólne dla Stowarzyszenia i oddziałów
 
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających,
 
Członkowie zwyczajni, ich prawa i obowiązki
 
§ 13
Członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 
§ 14
1. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi posiadać pisemną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Członkiem wprowadzającym może być wyłącznie członek zwyczajny Stowarzyszenia ze stażem członkowskim wynoszącym minimum 12 miesięcy o nienagannej opinii.
2. Kandydat na członka zwyczajnego składa deklarację członkowską według określonego przez Zarząd wzoru i wnosi opłatę wpisową, której wysokość ustalona została w uchwale Walnego Zebrania.
3. W deklaracji członkowskiej kandydata na członka zwyczajnego należy udokumentować fakt posiadania licencji zawodowej z zakresu zarządzania nieruchomościami lub ukończenia dowolnych kursów lub szkoleń, których tematyką było zarządzanie nieruchomościami
4. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd w formie uchwały, podjętej w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu oraz datą przyjęcia.
5. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia o ubieganiu się o członkostwo przez daną osobę.
6. Od uchwały o przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Prawo do złożenia odwołania przysługuje kandydatowi i każdemu członkowi Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały o odmowie przyjęcia.
7. W przypadku złożenia odwołania o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przeciągu 90 dni od momentu wpłynięcia odwołania, o ile odwołanie nie może być rozpoznane na wcześniejszym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 
§ 15
Członek zwyczajny ma prawo:
a) brania udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania z głosem decydującym składania wniosków, propozycji uchwał,
b) czynnego i biernego udziału w wyborze do władz Stowarzyszenia,
c) brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
d) korzystania z wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami,
e) noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz tytułu „Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie”,
f) uczestnictwa we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
g) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
h) prawo do korzystania z rekomendacji Stowarzyszenia.
 
§ 16
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnie uiszczać składki,
d) propagować idee i cele Stowarzyszenia,
e) przestrzegania zasad etyki zawodowej i standardów zawodowych.
 
§ 17
1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
a) śmierci członka Stowarzyszenia,
b) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu na wniosek samego członka,
c) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w związku z nieuiszczeniem składek członkowskich za okres 3 miesięcy,
d) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.
e) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku, gdy z winy członka dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub ze względu na świadome działanie na szkodę Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Etyki Zawodowej.
2. Uchwałę o skreśleniu członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia z powodu określonego  w ust. 1 pkt c niniejszego paragrafu podejmuje Zarząd po uprzednim, bezskutecznym pisemnym wezwaniu członka do opłacenia zaległych składek.
3. Od uchwały Zarządu podjętej w trybie określonym w ust. 1 lit c, d i e niniejszego paragrafu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia. Przepis § 14 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio.
4. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia na mocy przepisu 17 ust 1 akapit c może być przyjęta ponownie w poczet członków Stowarzyszenia, po uprzednim uiszczeniu zaległych składek członkowskich, w trybie określonym w § 14 Statutu.
 
Członkowie honorowi, ich prawa i obowiązki
 
§ 18
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów Stowarzyszenia.
 
§ 19
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 20
Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego poza czynnym i biernym prawem wyborczym oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 
§ 21
Członek honorowy ma prawo do:
a) brania udziału w życiu Stowarzyszenia, zgłaszania postulatów i wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
c) posługiwania się w swoich publikacjach nazwą i logo Stowarzyszenia w sposób uzgodniony z Zarządem.
 
§ 22
1. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego na wniosek Zarządu może podejąć Walne Zebranie Członków wyłącznie z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 1 lit e.
2. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu wygasa na skutek śmierci członka lub poprzez skreślenie uchwałą Zarządu z listy członków Stowarzyszenia na wniosek samego członka honorowego.
Członkowie wspierający, ich prawa i obowiązki
 
§ 23
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każdy podmiot gospodarczy krajowy i zagraniczny, którego współdziałanie ze Stowarzyszeniem będzie dla Stowarzyszenia korzystne, jak również osoba fizyczna zajmująca się zawodowo działalnością obejmującą swym zasięgiem problematykę związaną z rynkiem nieruchomości.
 
§ 24
Status członka wspierającego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego. Wysokość składki członkowskiej członka wspierającego reguluje uchwała Zarządu.
 
§ 25
Członek wspierający ma prawo do:
a) korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami,
b) eksponowania znaku Stowarzyszenia oraz członka wspierającego Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie,
c) wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.
 
§ 26
Członek wspierający ma takie same obowiązki jak członek zwyczajny, poza czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający będący osobą prawną wskazuje Stowarzyszeniu swojego reprezentanta na piśmie.
 
§ 27
1. Członkostwo członka wspierającego wygasa na skutek:
a) śmierci członka Stowarzyszenia albo jego likwidacji, w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną,
b) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu na wniosek samego członka,
a) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w związku z nieuiszczeniem składek członkowskich za okres 3 miesięcy,
b) skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku, gdy jego dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub ze względu na świadome działanie na szkodę Stowarzyszenia.
2. Przepisy § 17 ust 2, 3 i 4 Statutu stosuje się odpowiednio.
 
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
 
 
§ 28
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Etyki Zawodowej.
 
§ 29
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych kosztów wykonywania obowiązków.
2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków organów z wyłączeniem spraw, co do których Statut stanowi inaczej.
3. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Etyki Zawodowej są wybierane spośród członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy danego organu uzupełniany jest w drodze wyborów uzupełniających z nieograniczonej liczby kandydatów na najbliższym Walnym Zebraniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Członkiem organu zostanie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.
5. Kadencja nowo wybranego członka władz Stowarzyszenia trwa do upływu kadencji członka, którego zastąpił.
 
§ 30
Nie można łączyć funkcji w wybieralnych organach Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Stowarzyszenia
 
§ 31
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.
3. Walne Zebrania sprawozdawcze odbywają się raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata, ale nie później niż w ostatnim kwartale upływającej kadencji.
4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia bierze udział oraz oddaje głos w Walnym Zebraniu osobiście,  lub za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego pisemnie spośród innych uprawnionych członków Stowarzyszenia.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu na Walnym Zebraniu przysługuje prawo do jednego głosu osobistego oraz do nie więcej niż jedenego głosu udzielonego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu mocodawcy .
6. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem, członkowie wspierający, członkowie honorowi jak również osoby zaproszone przez Zarząd, których obecność jest wskazana ze względu na tematykę prowadzonych obrad.
 
§ 32
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie 10% zwyczajnych członków Stowarzyszenia, z podaniem proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
§ 33
1. Walne Zebrania zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając każdego z członków listami poleconymi lub drogą elektroniczną z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania. Zawiadomienie winno zawierać oznaczenie miejsca, czasu Zebrania oraz planowany porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach członków Stowarzyszenia należy wskazać treść tej zmiany.
2. Walne Zebranie może podejmować ważne uchwały, jeżeli o terminie zebrania zostali zawiadomieni wszyscy członkowie.
3. W razie nie wzięcia udziału w Walnym Zebraniu przez co najmniej połowę członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, pół godziny późniejszym, z zaznaczeniem, że Walne Zebranie zwołane w drugim terminie może podejmować ważne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, większością głosów.
 
§ 34
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) zmiana Statutu Stowarzyszenia,
b) nadanie godności członka honorowego,
c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzenia likwidacji,
d) wybór Prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu Stowarzyszenia,
e) wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Etyki Zawodowej Stowarzyszenia,
f) zatwierdzenie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
g) zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych, przyjmowanie budżetu na rok następny,
h) rozstrzyganie w sprawach odwołań członków od decyzji Zarządu i orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej,
i) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (nie udzielenie Zarządowi absolutorium oznacza odwołanie Zarządu z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie uchwały, zaś wybór nowego Zarządu następuje na tym samym Walnym Zebraniu bez konieczności uzupełniania porządku obrad),
j) uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Etyki Zawodowej,
k) uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zebrania,
l) ustalanie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia,
m) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
n) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
p) podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w zakresie zastrzeżonym odpowiednimi zapisami Statutu do kompetencji Walnego Zebrania,
q) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych lub zagranicznych.
Zarząd Stowarzyszenia
 
§ 35
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, w tym wobec organów władzy, administracji lokalnej i państwowej i innych osób lub organizacji.
 
§ 36
1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób powołanych spośród członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa oraz minimum jednego wiceprezesa.
2. Głosowanie o powołaniu i odwołaniu członków Zarządu przeprowadza się indywidualnie i tajnie.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, co najmniej raz na trzy miesiące, w sposób określony uchwałą Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równym rozłożeniu głosów decyduje głos Prezesa.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd goście.
6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
7. Członkowie Zarządu zobowiązani są prezentować na zewnątrz Stowarzyszenia jednolite stanowisko przyjęte przez Zarząd jak i inne organy Stowarzyszenia.
8. Zarząd do wykonywania swoich funkcji kierowania Stowarzyszeniem może zatrudniać niezbędny personel.
 
§ 37
1. Do obowiązków Prezesa Zarządu należy:
a) kierowanie pracami Zarządu,
b) kierowanie pracą biura Stowarzyszenia,
c) przygotowywanie posiedzeń Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu w szczególności należy:
a) kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) opracowywanie strategii rozwoju Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających,
f) opracowywanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania,
g) opracowanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej,
h) wyrażanie zgody na powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz nadzorowanie ich działalności,
i) składanie na dorocznym Walnym Zebraniu pisemnego sprawozdania ze swojej działalności,
j) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie i odebranie członkostwa honorowego,
k) powoływanie grup roboczych i komisji problemowych oraz zatwierdzanie planów ich pracy,
l) podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej samodzielnej, lub wspólnie z innymi organizacjami, służącej celom Stowarzyszenia, w oparciu o uchwały Walnego Zebrania Członków,
m) delegowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia wobec władz rządowych, samorządowych i innych. O fakcie reprezentowania Stowarzyszenia przez Członków Zarząd będzie informował członków Walnego Zebrania na najbliższym posiedzeniu,
n) powoływanie ekspertów w miarę zaistniałych potrzeb.
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 38
1. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 osób powołanych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna kontroluje, co najmniej raz w roku całokształt działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.
5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania Walnemu Zebraniu Członków pisemne sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 
Komisja Etyki Zawodowej
 
§ 39
 
1. Komisja Etyki Zawodowej liczy od 3 do 5 osób powołanych spośród członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Komisja Etyki Zawodowej powoływana jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw, związanych z nieprzestrzeganiem statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a także skarg na członków Stowarzyszenia oraz sporów pomiędzy Nimi.
4. Komisja Etyki Zawodowej działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
5. Komisja Etyki Zawodowej za nieprzestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia może stosować kary wobec członków Stowarzyszenia.
6. Karami są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku.
7. Od orzeczeń Komisji Etyki Zawodowej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, w terminie  14 dni, od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania jest w tej materii ostateczna. Przepis § 14 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio.
8. W przypadkach uzasadnionych Komisja Etyki Zawodowej może wystąpić do właściwego organu z odpowiednim wnioskiem o pozbawienie prawa wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości.
 
 
 
Rozdział V
 
Majątek Stowarzyszenia
 
§ 40
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusz  Stowarzyszenia stanowią:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) przychody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,
c) wpływy z działalności gospodarczej, wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe,
d) zapisy darowizny, subwencje i spadki,
e) inne wpływy i dochody.
3. Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszania.
 
§ 41
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania.
 
Rozdział VI
Reprezentacja
 
§ 42
Do składania oświadczeń i popisywania dokumentów oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes lub Wiceprezes Zarządu  działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
Rozdział VII
Oddziały
 
§ 43
1. Zarząd Stowarzyszenia uchwałą wyraża zgodę na utworzenie oddziału i ustala jego obszar działania w miastach lub województwach na wniosek minimum 15 zamieszkujących tam członków założycieli oddziału.
2. Oddział działa pod nazwą: „Polskie Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie Oddział w „…”, ze wskazaniem miejscowości, w której ma swoją siedzibę.
3. Prawa i obowiązki członków oddziału i wzajemne stosunki ze Stowarzyszeniem, reguluje niniejszy Statut oraz obowiązujące przepisy prawa. Uchwały władz Stowarzyszenia są dla członków Oddziału wiążące.
4. Członkowie Oddziału Stowarzyszenia urzeczywistniają swoje cele i sposoby działania tak samo jak wszyscy pozostali członkowie Stowarzyszenia.
 
§ 44
1. Organami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata.
3. Wybór członków wybieralnych organów oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniony jest w drodze wyborów uzupełniających z nieograniczonej liczby kandydatów na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału, członkiem organu zostanie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, w razie równej liczby głosów zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie.
5. Kadencja nowo wybranego członka władz Oddziału Stowarzyszenia trwa do upływu kadencji członka, którego zastąpił.
6. Uchwały wszystkich organów Oddziału Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków organów z wyłączeniem spraw, co do których Statut stanowi inaczej.
Walne Zebranie Członków Oddziału
 
§ 45
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najważniejszą władzą Oddziału.
2. Walne Zebrania Członków Oddziału są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.
3. Walne Zebrania Członków Oddziału sprawozdawcze odbywają się raz do roku, a sprawozdawczo – wyborcze, co trzy lata, ale nie później niż w ostatnim kwartale upływającej kadencji.
 
§ 46
1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu Oddziału,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) na pisemne żądanie 10% zwyczajnych członków Oddziału Stowarzyszenia z podaniem proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu Oddziału.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
§ 47
1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału zawiadamiając członków za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie zawiera określenie miejsca i dnia oraz przewidywany porządek obrad. Zarząd Stowarzyszenia może delegować swojego przedstawiciela do udziału w zebraniu Oddziału. Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia ma prawo przedstawiania opinii w sprawach będących przedmiotem obrad.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może podjąć ważną uchwałę, jeżeli o terminie zebrania zostali zawiadomieni wszyscy członkowie oraz bierze w nim udział, co najmniej połowa członków.
3. W razie nie wzięcia udziału w Zebraniu Członków Oddziału przez co najmniej połowę członków, Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału w drugim terminie, pół godziny późniejszym, z zaznaczeniem, że tak zwołane Walne Zebranie Członków Oddziału w drugim terminie może podjąć ważną uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
 
§ 48
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą:
a) wybór członków Zarządu Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
b) zatwierdzenie programu działalności Oddziału,
c) zatwierdzenie sprawozdań finansowych, przyjmowanie budżetu Oddziału,
d) rozstrzyganie w sprawach odwołań członków od decyzji Zarządu Oddziału,
e) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Oddziału,
f) podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia o likwidację Oddziału.
Zarząd Oddziału
 
§ 49
1. Prezes, wiceprezes i członek Zarządu Oddziału stanowią Zarząd Oddziału.
2. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Prezes Zarządu Oddziału lub upoważniony przez niego inny Członek Zarządu Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Oddziału są uprawnieni: dwóch członków Zarządu Oddziału w tym Prezes lub Wiceprezes.
 
§ 50
1. Do obowiązków Zarządu Oddziału należy:
a) kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Oddziału,
b) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału,
d) przyjmowanie wniosków o przyjęcie w poczet nowych członków zwyczajnych i wspierających,
e) odpowiedzialność za dokumentację działalności Oddziału oraz przedkładanie na dorocznym Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania z działalności oddziału,
f) składanie sprawozdań z działalności Oddziału Zarządowi Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem dorocznego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna Oddziału
 
§ 51
1. Komisja Rewizyjna Oddziału liczy od 3 do 5 członków Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje – co najmniej raz na rok całokształt działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału oraz do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek składania Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.
 
Rozdział VIII
Majątek Oddziału Stowarzyszenia
 
§ 52
1. Majątek Oddziału Stowarzyszenia tworzą:
a) przychody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody, wpisowe i składki członkowskie,
b) wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
c) zapisy darowizny, subwencje i spadki.
2. Majątek i środki Oddziału Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
3. Członkowie Oddziału Stowarzyszenia i jego władz nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków, jak również nie uczestniczą w zyskach Stowarzyszenia. Mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów wykonywania obowiązków członków władz Oddziału lub związanych z wykonywaniem decyzji Zarządu Oddziału.
 
§ 53
Powierzonym majątkiem Oddziału zarządza Zarząd Oddziału poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału i innych organów Stowarzyszenia.
 
Rozdział IX
Postanowienia ogólne
 
§ 54
Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi.
 
§ 55
1. Stowarzyszenie ma prawo przystępowania do innych stowarzyszeń i federacji związanych w swojej działalności statutowej z tematyką nieruchomości.
2. W sprawach wynikających z tytułu członkostwa w tych organizacjach, Stowarzyszenie podlega obowiązującym statutom i przepisom odnośnych organizacji z zachowaniem dotychczasowej formy organizacyjnej.
 
Rozdział X
Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana statutu
 
§ 56
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.
 
§ 57
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną i decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia.
2. Komisja likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania informacji o wszczęciu likwidacji w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.
 
§ 58
Majątek po zlikwidowanym Stowarzyszeniu przeznacza się na cele tożsame z celami stowarzyszenia w sposób określony w uchwale likwidacyjnej.
 
§ 59
Niniejszy Statut został przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie w dniu 7.12.2016r.
 
 
Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie jest organizacją non-profit a wszelkie wygospodarowane fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Projekt i wdrożenie: dlugolecka.com